Badanie Ankietowe „Polscy Naukowcy 2023” uruchomione! The „Polish Scientists 2023” Survey Launched Today!

survey (2)

Kadra akademicka w Polsce po raz ostatni była szczegółowo, systemowo i w dużej skali przebadana empirycznie dekadę temu – zanim rozpoczął się długi, trwający do dzisiaj proces reformowania polskich uczelni.

Badania te w latach 2009-2012 przeprowadził ten sam Zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Kwieka, Dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu.

Polska kadra akademicka nie pracuje naukowo w próżni – radykalnie zmienia się otaczająca ją rzeczywistość instytucjonalna i ekonomiczna, rosną możliwości uprawiania nauki na najwyższym, światowym poziomie, zwłaszcza w wybranych dyscyplinach i ośrodkach. Rosną możliwości – ale i rosną wymagania ze strony uczelni i wymagania w ramach procedur awansowych i procedur na kolejne stopnie naukowe i tytuł; największym wyzwaniem dla uczelni jest ewaluacja osiągnięć naukowych i wzorowane na niej instytucjonalne procedury oceny kadry.

Wiedza na temat codziennego funkcjonowania naukowców w otoczeniu studentów i laboratoriów badawczych, ich trybu pracy, przekonań o nauce, sposobów publikowania i strategii publikacyjnych, łączenia misji kształcenia z misją prowadzenia badań naukowych, zmieniający się rozkład czasu pracy akademickiej, poziom zaangażowania w różne typy aktywności uczelnianej (w tym zaangażowania w prace administracyjne, projektowe, kontakty ze sferą gospodarczą i społeczną) – pozostaje wiedzą jedynie anegdotyczną.

Naukowcy i decydenci w obszarze polityki naukowej wiedzą tyle, ile usłyszą lub dowiedzą się ze szczątkowych danych, najczęściej na poziomie poszczególnych uczelni.

Nasze badanie wykracza zakresem podejmowanej problematyki i zasięgiem kadry daleko poza pierwsze badanie z 2010 r., które objęło wyłącznie sektor uczelni i którego próba wyniosła 43 000 naukowców.

Badanie przeprowadza Zespół, który przez kilka lat ściśle współpracował w analogicznymi zespołami działającymi w 11 krajach europejskich i 9 krajach pozaeuropejskich i intensywnie analizował polskie szkolnictwo wyższe w oparciu o zebrane dane, publikując szeroko ich wyniki.

Wybrane obszary wiodące w badaniu to:

(1) Indywidualne strategie współpracy w badaniach naukowych.

(2) Indywidualne strategie publikacyjne w badaniach naukowych.

(3) Praca akademicka i zaangażowanie w podziale na kształcenie i badania naukowe.

(4) Strategie zarządzania instytucjonalnego i ich percepcja przez kadrę akademicką.

(5) Indywidualne strategie dostosowawcze do procesów reform.

(6) Zmieniające się kryteria sukcesu w nauce.

(7) Indywidualny poziom satysfakcji zawodowej oraz poziom zadowolenia z wybranych aspektów funkcjonowania systemu.

(8) Wzorce krajowej i międzynarodowej mobilności naukowców oraz akademicki chów wsobny w nauce.

(9) Wzorce produktywności naukowej.

(10) Podejście do zmieniającej się koncepcji nauki.

Wyniki poprzedniego badania dostępne w:

Książki

 • Marek Kwiek, Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity, London and New York: Routledge, 274 pp., 2019 (Routledge book page here).
 • Marek Kwiek, Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, Warszawa: PWN, 544 s, 2015. Download here.
 • Marek Kwiek, Globalna nauki, globalni naukowcy. Warszawa: PWN, 620 s., 2022.

Artykuly

 • Marek Kwiek, Internationalists and Locals: International Research Collaboration in a Resource-Poor System. Scientometrics. Vol. 125. Gold Open Access. 2020. PDF Here.
 • Marek Kwiek, Social Stratification in Higher Education: What It Means at the Micro-Level of the Individual Academic Scientist. Higher Education Quarterly. Vol. 73. Issue 3. 419-444. Here.
 • Marek Kwiek, Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki.Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1-2(53-54)/2019, s. 383-436. Here.
 • Marek Kwiek, Internacjonaliści i miejscowi – międzynarodowa współpraca badawcza w Polsce na mikropoziomie indywidualnych naukowców.Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1-2(53-54)/2019, s. 47-105. Here.
 • Marek Kwiek. High Research Productivity in Vertically Undifferentiated Higher Education Systems: Who Are the Top Performers?Scientometrics. 115(1): 415-462. Here.
 • Marek Kwiek. Academic top earners. Research productivity, prestige generation, and salary patterns in European universities. Science and Public Policy.45(1): 1-13. 2018. Here.
 • Marek Kwiek. International Research Collaboration and International Research Orientation: Comparative Findings About European Academics.Journal of Studies in International Education. Vol. 22, Issue 1 (2018). 1-25. Here.
 • Marek Kwiek. A Generational Divide in the Polish Academic Profession. A Mixed Quantitative and Qualitative Approach. European Educational Research Journal. Vol. 16(5) (2017). 645-669. Here.
 • Marek Kwiek. Najlepiej zarabiająca kadra akademicka: rola produktywności naukowej i generowania prestiżu na uniwersytetach europejskich (a Polska). Nauka. 4/2017. 2-49. Here.
 • Marek Kwiek. The European research elite: A cross-national study of highly productive academics in 11 countries. Higher Education 71 (3). 2016. 379-397. Here.
 • Marek Kwiek. Kariera akademicka w Europie: niestabilność w warunkach rosnącej konkurencji. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(47)/2016. 205-247. Here.
 • Marek Kwiek. The unfading power of collegiality? University governance in Poland in a European comparative and quantitative perspective.International Journal of Educational Development 43, 77-89. Here.
 • Marek Kwiek. The Internationalization of Research in Europe. A Quantitative Study of 11 National Systems from a Micro-Level Perspective.Journal of Studies in International Education, 19(2), 2015. 341-359. Here.
 • Marek Kwiek. Academic generations and academic work: Patterns of attitudes, behaviors and research productivity of Polish academics after 1989.Studies in Higher Education, 40(8), 1354-1376. Here.
 • Marek Kwiek. Inequality in Academic Knowledge Production. The Role of Research Top Performers Across Europe. In: Emanuela Reale and Emilia Primeri, eds., Universities in transition. Shifting institutional and organizational boundaries. Rotterdam: Sense, 2015. 203-230. Here.
 • Marek Kwiek, Dominik Antonowicz. The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor Steps and Major Milestones. In: Tatiana Fumasoli, Gaele Goastellec and Barbara M. Kehm (eds.),Academic Careers in Europe – Trends, Challenges, Perspectives. Dordrecht: Springer, 2014. 41-68. Here.
 • Marek Kwiek. Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni.Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(46). 2015. 3-34. Tutaj.
 • Marek Kwiek. Nierówności w produkcji wiedzy naukowej – rola najbardziej produktywnych naukowców w 11 krajach europejskich.Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45). 2015. 269-308. Tutaj.
 • Marek Kwiek. Umiędzynarodowienie badań naukowych. Polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej.Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(45). 2015. 39-74. Tutaj.
 • Marek Kwiek. The Internationalization of the Polish Academic Profession. A European Comparative Approach.Zeitschrift fuer Paedagogik. 2014. Vol. 60, No. 5. 681-695. Here.
 • Marek Kwiek. Structural Changes in the Polish Higher Education System (1990-2010): a Synthetic View.European Journal of Higher Education. Vol. 4. No. 3. 2014. 266-280. Here.
 • Marek Kwiek. Uniwersytet jako „wspólnota badaczy”? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej. Nauka i szkolnictwo wyższe (2014), No. 2. (2014). 71-101. Tutaj.
 • Marek Kwiek, Dominik Antonowicz. Academic Work, Working Conditions and Job Satisfaction. In: Ulrich Teichler and Ester Ava Höhle (eds.), The Work Situation of the Academic Profession in Europe: Findings of a Survey in Twelve European Countries. Dordrecht: Springer, 2013. 37-54. Here.
 • Marek Kwiek. Changing Higher Education Policies: From the Deistitutionalization to the Reinstitutionalization of the Research Mission in Polish Universities. Science and Public Policy. Vol. 39. Issue 5. 641-654. doi: 10.1093/scipol/scs042. Here..
Skip to content