Konferencja naukowa

Uczelnie badawcze 2021-2031:
finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie

3 grudnia 2021

Organizatorzy

Prof. Dominik Antonowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Prof. Wiesław Banyś

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Prof. Marek Kwiek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Idea konferencji

Dla polskich uczelni najbardziej nośnym hasłem pozwalającym na budowanie nowych strategii rozwoju jest obecnie „uczelnia badawcza”. Hasło „uczelnia badawcza” jako model zarządzania, umiędzynarodowienia i finansowania może legitymizować systemowe zmiany organizacyjne i kadrowe.

Hasło to z pewnością będzie w najbliższych latach skupiać uwagę zespołów dziekańskich i rektorskich na najlepszych uczelniach w Polsce. Podobnie dzieje się w większości krajów europejskich przy okazji powstawania i rozwoju krajowych programów finansowania doskonałościowego (excellence initiative­ typu IDUB w Polsce).

Uczelnie badawcze w Europie Zachodniej odnoszą ogromne sukcesy prestiżowe i finansowe między innymi dlatego, że odwołują się do podobnych reguł funkcjonowania w zróżnicowanych ekosystemach swoich systemów krajowych. Dodatkowo korzystają z silnego wsparcia finansowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Polskie uczelnie również stopniowo wypracowują swoje modele zarządzania, umiędzynarodowienia i finansowania. I o nich, w kontekście najbliższej dekady (2021-2031) będziemy dyskutować w gronie znamienitych panelistów.

Program

11:00 -11.10 Otwarcie konferencji

Powitanie: Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Science and Humanities (IAS)


 

11:10 -12.10 Pierwsza Dyskusja Panelowa

Uczelnie badawcze w kontekście inicjatywy Europejskich Sieci Uniwersytetów: finansowanie, badania, kształcenie i polityka kadrowa

W trakcie tego panelu uczestnicy, aktualni i byli rektorzy uczelni, będą dyskutować o tym, jak najlepiej w praktyce i konkretnym działaniu łączyć najważniejsze, inkluzywne i edukacyjne, przesłanie inicjatywy Sieci Uniwersytetów Europejskich, z ekskluzywnym przesłaniem inicjatywy doskonałości w badaniach naukowych uczelni badawczych (IDUB). Główne przesłanie Sieci Uniwersytetów Europejskich dotyczy doprowadzenia do  wzajemnego poznawania się Europejczyków, którzy będą w stanie współpracować ze sobą bez barier językowych, ponad granicami i ponad różnicami. Cel jest jeden: sprostanie wyzwaniom społecznym i tworzenie nowych kompetencji, których będą potrzebować przyszłe pokolenia. Aspekty współgry tych elementów zostaną omówione na przykładach uczelni (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska) uczestniczących w obu tych inicjatywach w kontekście ich finansowania, badań naukowych i kształcenia oraz polityki kadrowej.

Moderator: Prof. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP oraz rzecznik KRASP

Paneliści:

Prof. Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)

Prof. Jerzy Lis

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Prof. Marcin Pałys

Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Zespołu KRASP ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich

12:10 -13.10 Druga Dyskusja Panelowa

Umiędzynarodowienie badań naukowych i współpraca międzynarodowa: stan obecny i szanse na zmiany

W ramach tego panelu dyskusyjnego uczestnicy będą się zastanawiać nad najbardziej efektywnym podejściem do rosnącej potrzeby umiędzynarodowienia naszych uczelni. Umiędzynarodowienie ujmowane będzie poprzez powiązane ze sobą wymiary: badania naukowe i międzynarodowe publikacje oraz współpraca międzynarodowa w najważniejszych aspektach (wspólne projekty badawcze i wymiana kadry). Uczestnicy podejmą się diagnozy stanu obecnego (m.in. pozostawanie znaczącej części naukowców poza obiegiem międzynarodowych publikacji i poza europejskim finansowaniem nauki) oraz będą poszukiwać dobrych rozwiązań na przyszłość.

Moderator: Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Science and Humanities (IAS),

Paneliści:

Dr Anna Budzanowska

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Prof. Marek Pawełczyk

Politechnika Śląska, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Prof. Łukasz Sułkowski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna Akademia Nauk

Prof. Przemysław Wojtaszek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prorektor ds. Projektów Badawczych i Doktorantów

13.10-13.20. Przerwa

13.20-14.20. Trzecia Dyskusja Panelowa

Poszukiwanie optymalnej struktury i efektywnych mechanizmów zarządczych uczelnią

Dyskusja panelowa będzie koncentrowała się na trzech głównych zagadnieniach (a) poszukiwaniu optymalnej struktury organizacyjnej uniwersytetu, która zapewniałaby jego sterowność, ale jednocześnie sprzyjała innowacjom badawczym i dydaktycznym; (b) analizie skutecznych mechanizmów zarządzania uczelnią łączących tradycję kolegialności oraz sprawność organizacyjną; (c) sposobami rozliczenia rektorów z efektów ich przywództwa organizacyjnego.

Moderator: Prof. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych

Paneliści:

Prof. Maciej Duszczyk

Uniwersytet Warszawski, Członek Komitetu Polityki Naukowej

Prof. Ewa Lechman

Politechnika Gdańska

Dr Adam Szot

Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. Piotr Urbanek

Uniwersytet Łódzki

14.20-14.30. Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Podsumowanie:  Prof. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP oraz rzecznik KRASP

Konferencja została sfinansowana w ramach programu MEiN Dialog.